1.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

BE BO BIO, S.L. l’informa que les dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades de Caràcter Personal”) que ens proporcioni a través del Portal Web (en endavant, el “Portal Web”) www.bebocoldpress.com, així com les Dades als que BE BO BIO, SL accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds o utilització del servei (en endavant, el “servei”), seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és BE BO BIO, SL

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades de caràcter personal davant BE BO BIO S.L. CIF nº B-66373887, situada a Plaça Francesc Macià, 5, 08021, Barcelona (Espanya), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, ” LOPD “) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, el” RDLOPD “). Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la LOPD, BE BO BIO, S.L. li ofereix la possibilitat d’exercir els drets abans referits mitjançant el correu electrònic: pedidos@bebocoldpress.com

Les finalitats de la recollida de les seves dades de caràcter personal són les següents: (i) prestar, gestionar i administrar la comanda que vostè ens faci a través del Portal Web; (Ii) ampliar i millorar el servei, així com mantenir la relació establerta entre vostè i BE BO BIO, S.L .; i (iii) enviar-li comunicacions comercials i no comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes oferts per BE BO BIO, S.L.

Quan Vostè es doni d’alta en el Servei a través del seu compte de Facebook mitjançant l’eina Facebook Connect, BE BO BIO, S.L. rebrà i emmagatzemarà automàticament les dades públiques que constin en el seu perfil de Facebook. Per això, li recomanem que llegeixi detingudament la política de privacitat de Facebook a la qual podrà accedir a través del següent enllaç: [https://developers.facebook.com/policy/Espanol/].

Amb l’acceptació de la present Política de Privadesa, Vostè autoritza expressament a BE BO BIO, S.L. perquè tracti les dades de caràcter personal obtinguts del seu perfil de Facebook, així com aquells altres que heu facilitat voluntàriament mitjançant el Portal web, o que hagin estat obtinguts com a conseqüència de la seva navegació, per a les finalitats descrites en paràgrafs anteriors.

Només podran tramitar comandes a través del Portal Web persones majors de 18 anys d’edat. L’usuari que faci ús del Portal Web garanteix que compta amb almenys aquesta edat, així com la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitades a www.bebocoldpress.com. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BE BO BIO, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

BE BO BIO, S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

2.- AVÍS LEGAL

2.1.- Dades d’identificació

Vostè està visitant el portal web www.bebocoldpress.com, titularitat de BE BO BIO, S.L.

Plaça Francesc Macià, 5
08021 Barcelona (Espanya).
Correu electrònic: pedidos@bebocoldpress.com
C.I.F: B-66373887
Tel. 34 93 200 47 43
Dades mercantils: Primera inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44509, Full B-458.205, foli 76.

2.2.- Acceptació de l’Usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del Portal Web www.bebocoldpress.com que BE BO BIO, S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari (en endavant, “l’Usuari”) la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del Portal Web. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

2.3.- Ús correcte del Portal Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Portal Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Portal Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi per altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Portal Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BE BO BIO, S.L. presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de BE BO BIO, S.L. o de tercers.

L’Usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal Web o dels serveis oferts en el mateix .

S’entén que l’accés o utilització del Portal Web per part de l’Usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que BE BO BIO, S.L. tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponibles per als usuaris.

2.4.- Accés al Portal Web i contrasenyes

L’accés al Portal Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o aporti dades personals per poder adquirir algun dels nostres productes, a la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 2.8 d’aquest Avís Legal, així com el disposen les condicions generals de contractació.

Queda prohibida la contractació de productes a través del Portal Web per part de menors d’edat.

Per a la compra d’algun dels nostres productes l’Usuari ha de procedir al seu registre. L’Usuari per tant serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir als productes. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per BE BO BIO, S.L. i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització del Portal Web per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

L’Usuari està obligat a notificar de forma immediata a BE BO BIO, S.L. qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, BE BO BIO, S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

2.5.- Limitació de garanties i responsabilitats

BE BO BIO, S.L. es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Portal Web. En qualsevol cas, BE BO BIO, S.L. estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer al Portal Web, sempre que no li siguin imputables d’acord amb les lleis en vigor.

2.6.- Enllaços de tercers

El present Avís Legal es refereix únicament al Portal Web i continguts de BE BO BIO, S.L. i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del Portal web.

En el supòsit que al Portal Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, BE BO BIO, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas BE BO BIO, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació del Portal Web enllaçat per part de BE BO BIO, S.L.

BE BO BIO, S.L. tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de BE BO BIO, S.L.

2.7.- Propietat intel·lectual i industrial

BE BO BIO, S.L. adverteix que els drets de propietat intel·lectual del Portal Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de BE BO BIO, S.L. o, si escau, de terceres persones, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització, i comunicació pública.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest Portal Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BE BO BIO , SL L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de BE BO BIO, S.L. i de tercers.

2.8.- Protecció de dades de caràcter personal

BE BO BIO, S.L. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de les tècniques, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari podrà remetre a BE BO BIO, S.L. seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al Portal Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

2.9.- Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc en què aquests tinguin la seva residència habitual. Tot això sense perjudici de la facultat de l’Usuari d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​Espanya.

3.- COOKIES

3.1.- Què és una galeta?

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten que sigui el propi usuari el que emmagatzemi la informació que genera la seva activitat a la xarxa. Totes les galetes tenen una data de caducitat en els que determinen quant temps romanen al seu navegador. Les galetes es poden eliminar de dues maneres: de forma automàtica, quan expiren o quan s’elimina manualment. Hem inclòs més detalls a continuació per ajudar a entendre quin tipus de cookies utilitzem.

3.2.- Utilitza BE BO BIO, S.L. galetes?

Sí, amb el propòsit principal fer la nostra web funcioni amb major eficàcia.

3.3.- Quins tipus de cookies utilitza BE BO BIO, S.L. i per què?

Utilitzem diferents tipus de galetes per diverses raons:

Les galetes de sessió – són cookies temporals que expiren (i s’esborren automàticament) quan es tanca el navegador. Utilitzem cookies de sessió per a permetre l’accés al contingut (coses que vostè ha d’iniciar sessió per fer).
Display Cookies- aquestes solen tenir una data de caducitat i per tant romandre en el seu navegador fins que vencin, o fins que s’eliminin manualment.
Fem servir galetes de visualització per funcionalitats com el “Continuar connectat” casella, el que permet als usuaris registrats a tornar al lloc sense haver d’entrar de nou determinades accions. També utilitzem galetes de visualització per comprendre millor els patrons d’ús i perquè puguem millorar el web per als nostres clients, per exemple, una galeta visitant que emmagatzema el seu session_id que s’utilitza per determinar si és un visitant torna o no, per mostrar una versió específica de la pàgina principal. També fem servir una cookie al client amb un GUID (número d’identificació únic global) del client pel que no cal buscar-lo en la base de dades cada vegada. Aquesta informació es anonimiza – quan ens fixem en les dades, és a dir, ens fixem en els patrons, però no veiem la informació d’identificació als individus (PII).

3.4.- Quines altres galetes podria jo trobar a BE BO BIO, S.L?

També hi ha limitades les galetes de tercers en el lloc. Aquests cookies poden ser de sessió o pantalla i estan distribuïts per entitats diferents de BE BO BIO, S.L, Per garantir el compliment de les nostres polítiques, restringim l’ús de les galetes de tercers a socis de confiança. Per exemple, en l’actualitat permet:

Compartició social i identificarte- Quan vostè es registra o entra per BE BO BIO, SL, amb les credencials de les xarxes socials com Facebook o Twitter, vostè ens autoritza a emmagatzemar una galeta persistent que li recordarà i li permetrà l’accés al nostre lloc cada vegada que visita fins que expiri. Podeu eliminar la galeta (i revocar l’accés que atorga), actualitzant les seves preferències en cada xarxa social respectiva. Així que si vostè ja no desitja ser capaç de connectar-se a través de Facebook, vostè haurà d’actualitzar la configuració al Facebook.
Mesura d’Audiència i validació – Utilitzem serveis com Google Analytics per entendre com moltes persones accedeixen al nostre web i que productes són els més populars i això ens ajuda a millorar el web. Cap informació personal identificable (PII) es guarda i ús del lloc és sempre a nivell agregat (i anònim).
Altres funcions – fem servir Doubleclick (Google) per a la nostra plataforma de publicitat. Les cookies instal·lades per controlar la freqüència i la publicitat de destinació o de la regió geogràfica. Utilitzem dades de tercers a partir de fonts de tercers validats perquè puguem dirigir la publicitat mitjançant l’establiment d’un grup demogràfic en particular sobre la base de dades de les cookies.

3.5.- Gestió de galetes

Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest omento la seva implantació o no al seu disc dur . Per això, li suggerim la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. També pot utilitzar les eines de bloqueig de galetes de rastreig com Do Not Track, que pot descarregar del lloc: http://www.abine.com/dntdetail.php.

Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies per part de BE BO BIO, S.L. configurant per a això el seu navegador en els termes que preveu el punt anterior.

Sense perjudici de l’anterior, tingui en compte que la donis habilitació de les mateixes podria afectar el correcte el funcionament de determinades seccions del Portal Web. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

  • Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privadesa.
  • Si utilitzeu Firefox, per a Mac en l’opció de menú Arranjament, seleccionant Privadesa, accedint a l’apartat Mostra Galetes, i per a Windows en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privadesa i després a Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.
  • Si utilitzeu Safari, en l’opció de menú Arranjament, seleccionant Privadesa.
  • Si utilitzeu Google Chrome, en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions (Preferències a Mac), accedint a Avançades i després en l’opció Configuració de continguts de la secció Privadesa, i finalment marcant Galetes al diàleg Configuració de contingut.