1. AVÍS LEGAL

BE BO BIO SL, mercantil espanyola, registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Full B-458.205, tom 44509, foli 76, amb número de CIF B-66.373.887 i domicili social al carrer Francesc Macià 5, 08021, Barcelona, és la empresa titular del Portal Web: www.bebocoldpress, com BE BO BIO, SL posa el Portal Web www.bebocoldpress.com a disposició dels usuaris d’Internet per tal que aquests puguin conèixer l’empresa així com els serveis que aquesta ofereix.

Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada a través del portal web, haurà de comunicar a l’adreça de correu electrònic: pedidos@bebocoldpress.com o bé haurà de trucar al 932.004.743 de dilluns a divendres de 08: 30h a 19: 30h per a qualsevol comentari o suggeriment.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de contractació tenen com a objecte regular els termes i les condicions en què es proporcionen els productes (en endavant, els “Productes”) llistats al Portal Web www.bebocoldpress.com (en endavant, el “Portal Web”) . Les presents condicions generals de contractació tenen com a objecte regular els termes i les condicions en què es proporcionen els productes (en endavant, els “Productes”) llistats en el www.bebocoldpress.com, així com dels presents termes i condicions contractuals, sense objecció o reserva de cap classe. L’àmbit territorial d’aplicació de les presents condicions generals de contractació serà la Península Ibèrica. Queden excloses Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, les presents Condicions Generals estaran sempre disponibles al Portal web en català, perquè puguin ser consultades, arxivades o impreses en qualsevol moment. BE BO BIO, S.L. recomana als seus clients que llegeixin detingudament les Condicions Generals abans de contractar i acceptar les mateixes.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres lleis complementàries, així com totes les disposicions legals resultin d’aplicació.

Totes les qüestions relatives a la gestió que BE BO BIO, S.L. realitza sobre les dades de caràcter personal dels seus Clients, queden degudament regulades en la Política de Privadesa i la Política de Cookies de BE BO BIO, S.L.

3. EXCLUSIONS

Només podran tramitar comandes a través del Portal Web usuaris registrats majors d’edat (18 anys). El client (en endavant, el “Client”) que faci ús del Portal Web garanteix que compta amb almenys aquesta edat, així com la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitades a www.bebocoldpress.com.En tot cas, el client serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BE BO BIO, SL o a tercers per la informació que faciliti. Així mateix, queda totalment prohibida la revenda a tercers dels productes adquirits a través del portal web.

4. LLENGUA

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre BE BO BIO, S.L. i el Client és el castellà, i si s’escau, l’idioma pertinent segons la nacionalitat del Client.

5. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que el Client cometés un error en enviar les dades podrà modificar els mateixos en l’apartat “El meu perfil” en qualsevol moment. En el cas que sigui un error que es produeixi durant el procés de contractació podrà corregir-se en tot moment abans de finalitzar el procés de compra.

6. PREUS

Els preus aplicables a cada producte són els indicats al Portal Web incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), però s’exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut. En tot cas, les despeses d’enviament corresponents sempre s’indiquen en la comanda abans de la finalització d’aquest, i el Client acceptar prèviament.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta. El Portal Web conté un elevat nombre de productes i és probable que, tot i els esforços que efectua BE BO BIO, S.L. en assegurar que tots els preus que figuren al Portal Web siguin correctes, es produeixin errors. Si el preu correcte d’un producte és inferior al preu fixat al Portal Web, es carregarà al Client l’import menor.

7. FORMA DE PAGAMENT

El Client podrà efectuar el pagament amb targetes de crèdit o de dèbit i PayPal. El pagament es realitzarà a través d’un TPV Virtual, una vegada que s’introdueixen totes les dades de la targeta de crèdit i un cop inclosos es fa clic sobre el botó “FINALITZAR COMPRA”. En el cas de subscripcions, l’import es carregarà a la targeta de crèdit o de dèbit cada mes. Si el seu mitjà de pagament és Paypal, el càrrec es farà en el moment que BE BO BIO, S.L. confirmi la comanda a través de l’opció “FINALITZAR COMPRA”.

8. TRAMITACIÓ DE COMANDES. REGISTRE AL NOSTRE PORTAL WEB.

Per efectuar la compra, el Client haurà de donar-se d’alta en el nostre Portal Web, proporcionant per a això diferents dades de caràcter personal. En aquest sentit, podrà fer constar una adreça a efectes de facturació diferent de la introduïda en el pas anterior. Prèviament a la finalització de la compra, s’informarà al Client sobre el import exacte de cada un de les comandes, incloses les despeses d’enviament associats i els impostos aplicables a cada un dels mateixos.

L’adquisició dels productes s’ha de fer a través de l’activació del botó “FINALITZAR COMPRA” que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total de les presents condicions generals de contractació amb anterioritat a l’adquisició dels productes , sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les condicions generals amb posterioritat.

Registrant-se en la Plataforma rebrà via e-mail i amb justificant de recepció, nom d’usuari i contrasenya que li permetrà realitzar compres en línia. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del Client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el Client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d’això es puguin derivar. BE BO BIO, S.L es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i per tant l’accés a la Plataforma i / o portal web d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

A l’apartat “Comandes” el Client podrà consultar les comandes efectuades des de la creació del compte.

9. ACCEPTACIÓ I PROVA D’ACCEPTACIÓ

Com s’ha indicat en l’apartat 8 anterior, l’adquisició dels productes s’ha de fer a través de l’activació del botó “PAGAR” que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions Generals de contractació

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de BE BO BIO, S.L. que es descriu en aquestes condicions generals de contractació. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per BE BO BIO, S.L ha de ser objecte d’una nova contractació. Si el Client desitja llegir amb més deteniment les condicions generals de contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

BE BO BIO, SL remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les presents condicions generals de contractació, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic, o correu certificat amb justificant de recepció abans que es compleixin 24 hores de la compra. BE BO BIO, S.L li informa que arxiva els documents electrònics en els que queden formalitzades les compres.

10. PROGRAMA DE SUBSCRIPCIÓ

El client pot donar d’alta un servei de subscripció pel qual rebi els productes seleccionats mensualment sense necessitat de contractar novament. En el cas que vulgui modificar els productes que rep o la periodicitat en el lliurament, podrà fer-ho a través de l’apartat “Finalitzar comanda” dins de “Comanda de compra” al Portal Web marcant la casella de Newsletter o directament a través del telèfon de contacte facilitat en l’apartat 1. en aquest cas les dades de pagament seran emmagatzemats de forma segura en la nostra passarel·la de pagaments Redsys.

10.1

El client té el dret de cancel·lar la subscripció sense especificar els motius en un termini de 14 dies naturals. Si s’ha servit una comanda aquest no formarà part de la cancel·lació. El període de desistiment inicial expirarà després dels 14 dies naturals des de la contractació de la subscripció. Posteriorment pot cancel·lar la subscripció en qualsevol moment (veure 10.2)

10.2

El client pot cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment. Si el client desitja cancel·lar la seva subscripció pot fer-ho trucant al nostre número de servei d’atenció al client al 932.004 743. No hi ha cap càrrec per cancel·lació i el client deixarà de rebre els productes als quals estigués subscrit. Si us plau, tingui en compte que el compte només podrà ser cancel·lada pel client que es va registrar en BE BO BIO, S.L.

11. LLIURAMENT

S’informa expressament que BE BO BIO, S.L. posarà els mitjans necessaris, assegurant el transport adequat perquè els productes arribin al domicili del client en perfectes condicions de fred i amb la màxima caducitat que ofereix el producte.

Tan aviat com la comanda sigui enviat, es proporcionarà al Client un nombre de seguiment per correu electrònic. El Client també podrà trobar detalls de la comanda i informació de seguiment del mateix a la pestanya “Històric de comandes” dins de la secció “El meu perfil”. La seva comanda serà lliurat en la data de lliurament establerta en el justificant de confirmació. El lliurament per totes les comandes excepte subscripcions serà els dimarts o divendres de cada setmana … En el cas de subscripcions, el lliurament i periodicitat ha de ser fixada pel client. Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament que el Client s’indica.

Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat o si rep algun producte en mal estat o algun producte no sol·licitat pot posar-se en contacte amb BE BO BIO, S.L. a través de la secció de Contacte del Portal web, enviar un mail a: pedidos@bebocoldpress.com o trucar al telèfon d’Atenció al Client 932.004.743 perquè procedim a resoldre la incidència el més aviat amb càrrec a BE BO BIO, SL

El lliurament de les comandes es realitzarà cada dimarts i divendres. Les comandes compresos entre el dilluns i dimecres fins a les 20 hores es lliuraran el divendres abans de les 19 hores, de la mateixa manera les comandes compresos entre el Dijous i el Diumenge abans de les 20 hores es lliuraran el dimarts abans de les 19 hores. En el moment del lliurament, el Client haurà de signar l’albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

BE BO BIO, S.L no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, BE BO BIO, S.L no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

Nota: BE BO BIO, S.L. únicament realitza enviaments a la Península Ibèrica. Queden exclosos, per tant, els enviaments a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

12. ANUL·LACIÓ O DESISTIMENT DE COMANDA

12.1 ANUL·LACIÓ DE COMANDA

BE BO BIO, S.L. garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament.

12.2 EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

S’informa expressament que, per les especials característiques dels productes oferts a la Plataforma, en tant que són productes frescos peribles, productes frescos sotmesos a una caducitat inferior a 5 dies des de la seva elaboració, les compres realitzades no quedaran subjectes a dret de desistiment, de conformitat amb el que disposa l’article 103, apartat “d)”, del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

13. DADES PERSONALS I COMUNICACIONS COMERCIALS

Processem la informació sobre vostè d’acord amb la nostra política de privacitat. En utilitzar el nostre portal web, vostè accepta tal processament i garanteix que totes les dades facilitades són exactes. Si us plau, consulteu la nostra política de privacitat per a més informació.

14. Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logos, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al Portal Web de BE BO BIO, S.L. corresponen en exclusiva a BE BO BIO, S.L. o a tercers que han autoritzat la seva inclusió al Portal Web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de BE BO BIO, S.L. o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del portal web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. BE BO BIO, S.L. no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a Client.

15. RESPONSABILITATS be bo bio, S.L.

BE BO BIO, S.L. garanteix la qualitat del servei contractat a través del portal web. Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i clients. L’incompliment de les condicions generals de contractació podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel Client.

16. RESPONSABILITATS DEL CLIENT

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a BE BO BIO, S.L. producte de la incorrecció dels mateixos. L’incompliment de les condicions generals de contractació podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de BE BO BIO, S.L. sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

17. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

Les presents condicions generals de contractació són vinculants tant per al client com per BE BO BIO, S.L. BE BO BIO, S.L. podrà transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir les condicions generals de contractació o algun dels drets o obligacions derivats de les mateixes, en qualsevol moment durant la vigència de les condicions generals de contractació. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, el Client té com a consumidor reconeguts per llei no s’anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que BE BO BIO, SL hagués pogut atorgar ni que les lleis en vigor atorguin als clients i consumidors.

18. COMUNICACIONS ESCRITES

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que BE BO BIO, S.L. remeti al Client sigui per escrit. Mitjançant l’ús d’aquest Portal Web, el Client accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb BE BO BIO, S.L. siguin electròniques. BE BO BIO, S.L. es posarà en contacte amb el Client per correu electrònic o li facilitarà informació penjant avisos al Portal Web. A efectes contractuals, el Client consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que BE BO BIO, S.L. li remeti de forma electrònica compleix amb els requisits legals de fer per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts al Client per llei.

19. NOTIFICACIONS

Les notificacions que el Client enviï a BE BO BIO, S.L. s’han de remetre a la Plaça Francesc Macià 5, 08021, Barcelona, ​​o mitjançant la següent adreça de correu electrònic pedidos@bebocoldpress.com. D’acord amb el que disposa la clàusula 20 anterior i llevat que s’estipuli el contrari, BE BO BIO, S.L. podrà enviar al Client comunicacions comercials bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada pel Client a l’hora de realitzar una comanda. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin al Portal Web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n’hi haurà prou amb provar, en el cas d’una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

20. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna clàusula o disposició de les presents condicions generals de contractació fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma d’una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

21. ACORD COMPLET

Les presents condicions generals de contractació i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre el Client i BE BO BIO, S.L. en relació amb l’objecte de contractació.

22. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals estaran vigents durant el temps que estiguin exposades al Portal Web de BE BO BIO, S.L. de manera que, quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents condicions deixaran de ser vigents, sent les noves condicions generals les que passin a regular l’ús del Portal Web.

BE BO BIO, S.L. es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

En tot cas, qualsevol modificació, revisió o actualització de les presents Condicions Generals no afectarà les comandes realitzades amb anterioritat a la data de publicació al Portal Web de les noves Condicions Generals, que es regiran per la versió de les condicions generals vigent en el moment de la seva acceptació pel Client, llevat que per llei o decisió de les autoritats competents BE BO BIO, SL hagi d’efectuar modificacions amb caràcter retroactiu, en el cas, els possibles canvis també afectaran les comandes que el Client hagués fet prèviament.

En cas de no estar d’acord el Client amb alguna / es de les clàusules de les Presents Condicions Generals, el Client ha de comunicar a BE BO BIO, S.L. amb anterioritat a la seva acceptació, mitjançant correu electrònic a l’adreça pedidos@bebocoldpress.com. En cas de ser acceptades per BE BO BIO, S.L. les modificacions proposades pel Client, BE BO BIO, S.L. enviarà electrònicament al Client unes condicions particulars de Contractació que incloguin els canvis que BE BO BIO, S.L. hagués considerat oportú acceptar, si n’hi ha.

23. PROTECCIÓ DE DADES

23.1.

El Client, un cop registrat al Portal Web i independentment de la realització o no de la comanda, atorga el seu exprés consentiment a BE BO BIO S.L. per:

a) Incloure les dades de caràcter personal en un fitxer de la seva titularitat inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). BE BO BIO S.L. serà en tot moment responsable d’aquest fitxer i adoptarà les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal per dur a terme la gestió, manteniment, comptabilitat i execució del fitxer, tant per al registre del Client al Portal Web, com per al manteniment de clients per a fins estadístics i per a l’anàlisi de posteriors comandes.
b) El Client atorga el seu exprés consentiment a BE BO BIO S.L. per a la transferència de les seves dades de caràcter personal a altres països per al seu tractament, així com a filials de BE BO BIO, S.L. o empreses del mateix grup, amb la finalitat del correcte compliment de les obligacions derivades de les presents Condicions Generals, en virtut de l’article 26 de la Directiva 95/46 / CE. Així mateix, el Client autoritza BE BO BIO, S.L. a cedir les seves dades personals a altres companyies que directament o indirectament tinguin un interès rellevant en el capital de BE BO BIO, S.L. o a aquelles en què BE BO BIO, S.L. tingui interès econòmic.
c) En cas que EB BO BIO, S.L. cedeixi el seu dret de crèdit a un tercer, quedarà així mateix autoritzat a la cessió de les dades personals del Client, al cessionari l’esmentat dret, per tot el que el Client presta el seu consentiment exprés en aquest acte.
d) Conservar les dades proporcionades un cop finalitzada la relació contractual durant els terminis legalment establerts, per al compliment de les seves obligacions legals.

23.2.

El Client autoritza BE BO BIO, S.L. per al tractament de les seves dades personals, en la realització de les activitats i comunicacions comercials, publicitàries i promocionals, mitjançant l’enviament de correus electrònics i missatges SMS, incloent programes de fidelització de clients. El Client és informat i consent expressament que, per a la realització de les finalitats descrites, les seves dades personals poden ser remesos a empreses prestadores d’aquests serveis.

23.3.

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 el Client tindrà els drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, sense perjudici del que estableix el punt 14.1 e) de la present clàusula. El Client podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina de BE BO BIO, S.L. situada al Carrer Rafael Campalans 141-143, 08903Barcelona (Espanya).

24. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals de contractació, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent , en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora. Tot això sense perjudici de la facultat del Client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​Espanya.

25. MISCEL·LÀNIA

25.1.

Les presents Condicions Generals han estat subscrit de forma electrònica. BE BO BIO S.L. enviarà una còpia addicional de les presents Condicions a l’adreça electrònica que el Client hagi indicat al Portal Web, prèvia petició per escrit d’aquest. En tot cas, les condicions generals de contractació estaran a disposició del Client al Portal Web i / o en el seu Compte d’Usuari.

25.2.

Les modificacions que BE BO BIO S.L. pugui incloure en les condicions generals de contractació, no afectaran en cap cas a les condicions subscrites amb el Client amb anterioritat. En tot cas, el Client, en ulteriors comandes, ha de conèixer les condicions generals que en cada moment estiguin vigents, i haurà de seguir el procediment estipulat per a les realitzar les comandes.

25.3.

Les Condicions Generals es mantindran en vigor fins que totes les obligacions definides en les mateixes hagin estat complertes íntegrament.

25.4.

El Client autoritza BE BO BIO, S.L. per mitjà de les presents Condicions Generals, a cedir en qualsevol moment a un Tercer, el dret de crèdit que tingui davant seu.

25.5.

Qualsevol correspondència enviada per correu, a excepció de la Factura, es farà per mitjà de carta certificada o qualsevol altre mètode raonablement vàlid per a aquesta finalitat, i es considerarà lliurat transcorregut el termini de set (7) dies a comptar de la data d’emissió.

25.6.

En tot cas, i atès que aquestes Condicions Generals se subscriuen telemàticament, el Client té perfecte accés al Portal Web de BE BO BIO S.L. podent accedir, a més, a la seva pròpia Compte d’Usuari per a la consulta.

25.7.

Amb anterioritat a la formalització de les presents Condicions Generals i amb posterioritat a les mateixes, els drets i obligacions de les parts estaran regulats per la legislació espanyola, relativa a la contractació a distància, incloent així mateix el Codi Civil espanyol i la normativa en matèria de protecció dels drets dels consumidors.

25.8.

Mitjançant la formalització de les presents Condicions Generals, les parts es donen per degudament informades dels seus drets i obligacions, pel que presten lliurement el seu consentiment amb les mateixes.