AVÍS LEGAL

Segons el que disposa l’article 9 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que el present lloc web és propietat de BE BO BIO, S.L. societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44509, Full B-458.205, foli 76.

1.Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, BE BO BIO, SL informa als usuaris que les dades introduïdes en els formularis de contacte, i de contractar s’emmagatzemaran en fitxers propietat de BE BO BIO, SL.

Així mateix, BE BO BIO, S.L. mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat distinta per a la qual van ser recollides, garantint la màxima confidencialitat ia aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per evitar l’accés no autoritzat a aquest segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades .

2. Dret d’accés, rectificació i cancel·lació

El titular de les dades té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició a l’adreça de info@bebocoldpress.com.

3. Divulgació de la informació a terceres parts

BE BO BIO, S.L. es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li la oportunitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment.

4. Enllaços externs

Si l’usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa BE BO BIO, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari.

5. Qüestions legals

Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. BE BO BIO, S.L. podrà disposar de la informació personal proporcionada per l’usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir als convidats, visitants o associats de BE BO BIO, S.L. o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).

6. Canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web

BE BO BIO, S.L. podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web, per mantenir informat a l’usuari.

7. Durada i terminació

Les presents condicions tenen la vigència que dura la seva exposició. BE BO BIO, S.L. aconsella que, cada vegada que els usuaris accedeixin als continguts i / o serveis albergats i reproduïts, llegeixin amb deteniment les mateixes.

En cas que hi hagi discrepància entre l’establert en les presents condicions i les condicions particulars de cada servei i / o contingut específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

8. Conflictes

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en les presents condicions fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta condicions aplicables en virtut de els serveis i / o continguts disposats en la pàgina web.

El no exercici o execució, per part de BE BO BIO, S.L., de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes condicions no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per part seva.

Totes les condicions inserides en la pàgina web es regeixen per la normativa espanyola. Tots els conflictes, controvèrsies o situacions derivades de les presents condicions i / o de les condicions particulars aplicables a cada servei es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat